Yeni yol yapımı

Yol yapım aşamaları

Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır:
1-Yol güzergahının etüdü
2-Kesin güzergahın aplikasyonu
3-Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.
4-Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması
5-Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması
6-Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı
7-Yol maliyetinin hesaplanması


Yol yapımı aşamasında yapılan çalışmalar ise şunlardır
1-Şev kazıklarının çakılması
2-Alt yapı (Toprak İşleri) ve Sanat yapılarının yapılması. (Menfez ,Köprü , Viyadük, Akadük gibi yapılar.)
3-Üst yapının yapılması (Alt temel,Plentmiks,Bitümlü temel ,Binder,Aşınma )
4- Yol aksesuarların yapılması.(Şerit çizgileri , Oto korkuluk vb.)
2
Yol güzergahının Etüdü
• Bir yol güzergahının etüdü yolun arazide nereden geçeceğinin araştırılmasıdır.Zorunlu iki noktayı birbirine bağlayacak
güzergah sayısı ilk bakışta pek çok gibi görünse de gerçekte çeşitli engel ve sınırlamalar sebebiyle bunların sayısı
fazla olmaz.Hatta bazı durumlarda arazinin yapısına göre en uygun olanını bulmak amacıyla karşılaştırma yapmaya
imkan verecek ikinci bir seçenek bulunamaz.Bir güzergah etüdü genel olarak iki aşamada yapılır.
* İlk etüt * Kesin etüd
• İlk etüd
• Projeye başlamadan önce yolun geçeceği arazi hakkında gerekli bilgileri toplamak gerek arazide ve gerekse büroda
çalışma ve karşılaştırmalar yaparak yolun geçeceği arazi şeridini tespit etmek işidir.
• İlk etüd genel olarak iki aşamada yapılır
• a- istikşaf (ön araştırma) b-ön proje

İstikşaf (Yol güzergahı araştırması)
İki zorunlu nokta arasında ayrıntılı bir etüt yapmaya değer hangi güzergahı yada güzergahları seçmek gerektiğinin kısa esaslı
bir araştırmasıdır. Bu arada çeşitli güzergahlar ortaya çıkabilir bu güzergahlarda sonradan kesin etüd aşamasında daha
ayrıntılı olarak incelenir kesin güzergaha karar verilir. İstikşaf önce haritalar üzerinde yapılır.Bunun için 1/25000 ölçekli
topoğrafik haritalar ile 1/100000 ölçekli jeolojik haritalar amaca uygundur.İstikşaf aşamasında aşağıdaki etütler yapılır.

1-Siyasal ve askeri etüd
2-Teknik ve Ekonomik etüd

1-Siyasal ve Askeri etüd
Bir yol güzergahının tayininde ülkenin barışta ve savaşta bu yolu askeri bakımdan kullanıp kullanmayacağının etüdü
gerekir.Normal bir yol güzergahı bu bakımdan etüd edilebileceği gibi,askeri amaçlara hizmet etmek üzere askeri
düşüncelerle bir yol yapımı söz konusu olabilir.
2-Teknik ve Ekonomik etüd
Yol maliyeti az ve standartları sağlayan bir şekilde inşa edilmelidir.Yolun temel özelliklerini belirten bu standartlara “Proje
Standartları” denilir.Başlıca proje standartları şunlardır:
a-Proje hızı
b-Maksimum eğim
c-Minumum kurb yarıçapı
d-Enkesit tipi
4
Bir yol projesinde diğer proje standartlarının tesbiti ve düzenlenmesi bakımından bir “proje hızı” seçilir.
a-Proje hızı:Başka taşıtların etkisi söz konusu değilken normal hava koşullarında güvenle yapılabilecek en yüksek hız olarak
tanımlanır.proje hızının seçilmesinde yolun sınıfı,arazinin topoğrafik durumu,trafik karakteristikleri gibi etkenler göz önünde
tutulur.
b-Maksimum eğim ise :yolun sınıfı,arazinin topoğrafik durumu,kaplama cinsi ile yoldan faydalanacak trafikteki hakim taşıt
cinsine göre belirlenir.Dağlık arazide bu eğim daha yüksek tutulur.
c-Minumum kurb yarıçapı:Taşıtlar bir kurbda hareket ederken merkezkaç kuvvetinin etkisiyle kurbun dışına doğru itilir.Proje
hızı arttıkça merkezkaç kuvvetinin büyüyeceği düşünülerek kurb yarıçapı seçiminde proje hızının göz önünde tutulması
gerekir.
d-Enkesit tipi:Yolun genişliğinin,şevlerin üst yapı cinsinin ve dolayısıyla kaplamanın belirlenmesi için önceden bilinmesi
gereken bir özelliktir.Kurblarda standartlara göre deverde saptanmalıdır.
Proje standartları belli olan bir yolda teknik etüd genellikle üç yönden yapılır.
A-Trafik etüdü
B-Jeolojik ve zemin etüdü
C-Proje standartları ve arazi engebesi bakımından güzergah etüdü
A-Trafik etüdü :
Yol trafiği ile ilgili bilgilerin ve taşıtların yol üzerinde güvenli hareketinin sağlanması için gerekli etüdlerin yapılmasıdır.Bu etüd de :
1-Taşıt sayısı
2-Taşıtların cinsi ve ağırlıkları
3-Taşıtların hızı ve buna göre dever
4-Trafik hacmi günlük,haftalık,aylık ve yıllık değişimler
5-Duruş geçiş görüş uzunlukları
B-Jeolojik Etüd ve zemin etüdü
Yolun geçeceği arazi üzerinde jeoloji ve zemin mekaniği bakımından gerekli etüdlerin
yapılmasıdır
5
C-proje standartları ve arazi engebesi bakımından etüd :Uygun proje standartların sağlayan ve arazinin topoğrafik durumunu
gözönünde tutarak yapılacak bir teknik etüdde aşağıda belirtilecek özellikler sağlanmalıdır.
1-Geçki zorunlu noktaları birbirine bağlanmalıdır.Bunların yanında daha küçük yerleşme merkezleri ,büyük bir sanayi veya
turistik merkez,demiryolu,deniz yolu,yada hava ulaşımı ile ilgili bir terminal,dağlık veya batak bir bölge yada bir nehrin aşılması
sırasında bulunabilecek en uygun geçiş yerleri de bazı durumlarda ara zorunlu nokta durumunda olabilirler.
2-Maksimum boyuna eğim,proje hızına,arazi cinsine ve kaplama çeşidine uygun seçilmelidir.Bu koşulları sağlayan maksimum
eğimin mümkün olduğu kadar küçük seçilmesi istenir.Bu bakımdan yolun büyük eğimler gerektirmeyen yerlerden geçirilmesi
uygun olur.
3-İki zorunlu nokta arasında yer alan yolda,eğim kaybı olmamalıdır.Örneğin yükselerek
giden bir araziden geçecek bir yolda yükselerek gitmelidir.
4-Tek eğimli devamlı çıkışlar uygun değildir.Devamlı çıkış yapan bir taşıt büyük bir hız kaybına uğrayacaktır.Bu bakımdan
böyle yerlerde taşıtın hız kazanabilceği “sahanlıklar” yapılmalıdır.En fazla 2-3 km de bir 300-400 m sahanlıklar oluşturulması
yeterlidir